thuc te Dự án phải hoàn thành 70% tổng diện tích bồi thường mới thu hồi, giao đất

Dự án phải hoàn thành 70% tổng diện tích bồi thường mới thu hồi, giao đất

Tại Thông báo số 175/TB-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến thu hồi, giao đất và lựa chọn nhà đầu tư triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, thi các dự án khu đô thị, khu dân cư phải hoàn thành 70% tổng diện tích bồi thường mới được UBND tỉnh cho phép thực hiện thu hồi, giao đất cho chủ đầu tư.

 

thuc te thi cong Dự án phải hoàn thành 70% tổng diện tích bồi thường mới thu hồi, giao đất

Các dự án phải hoàn thành 70% tổng diện tích bồi thường mới thu hồi, giao đất.

 

Theo đó, Thông báo này thống nhất việc thu hồi, giao đất theo tiến độ bồi thường để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3057/STNMT-QLĐĐ ngày 05/7/2019.

 

Nếu dự án đảm bảo 2 điều kiện: Diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm tối thiểu 70% tổng diện tích thực hiện dự án; Diện tích lập thủ tục xin giao đất, cho thuê đất theo từng giai đoạn đã được hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; liền vùng, liền thửa, đảm bảo khép kín trong cùng một phân khu chức năng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; Giá đất tính thu tiền sử dụng đất của dự án được xác định tại thời điểm giao đất theo đúng quy định.

 

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan kiểm tra thực tế từng dự án.

 

Chỉ xem xét và tham mưu UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở khi dự án đã hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục hạ tầng xã hội thiết yếu theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

 

Về việc ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp, hoàn chỉnh lại nội dung Dự thảo theo hướng ban hành quy trình để hướng dẫn thực hiện, đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể trình tự các bước thực hiện, quy định cụ thể mốc thời gian và đơn vị thực hiện.

 

Phân cấp việc thực hiện nhiệm vụ cho UBND các huyện, thành phố và bổ sung thêm nhiệm vụ cho các Ban Quản lý dự án, đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện và đồng bộ trong việc triển khai thực hiện; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 01/8/2019.

5/5 - (2 bình chọn)