LY Son Tạm dừng chuyển nhượng đất nông nghiệp tại Lý Sơn

Tạm dừng chuyển nhượng đất nông nghiệp tại Lý Sơn

Tạm dừng chuyển nhượng đất nông nghiệp tại Lý Sơn

Sau khi Báo Xây dựng có bài phản ánh về tình trạng “Người đất liền đổ xô mua gom đất trồng hành, tỏi ở đảo Lý Sơn”, sáng ngày 17/5/2023, UBND huyện Lý Sơn tổ chức họp để nghe báo cáo tình hình chuyển nhượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện do đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

LY Son Tạm dừng chuyển nhượng đất nông nghiệp tại Lý Sơn

Sau khi nghe Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Lý Sơn báo cáo tình hình chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp cho người ngoài địa phương, ý kiến tham gia của thành phần dự họp; đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Sau khi Công bố Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, tình hình chuyển nhượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, nhất là các cá nhân đến từ các địa phương khác (từ đầu năm đến nay có 26 trường hợp), ảnh hưởng đến an ninh chính trị và việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án thu hút đầu tư khi triển khai các quy hoạch trong thời gian tới.

Hiện nay, UBND huyện đang phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi triển khai các thủ tục lập Quy hoạch Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đô thị Lý Sơn (thuộc KKT Dung Quất), do vậy việc chuyển nhượng đất nông nghiệp cho người ngoài địa phương tạm dừng.

2. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục thực hiện và tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 15/9/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; chỉ đạo của UBND huyện tại các Công văn số: 1821/UBND-NNTN ngày 28/4/2021; 1136/UBND ngày 29/4/2021; 1137/UBND ngày 29/4/202; 3337/UBND ngày 14/10/2022; 1502/UBND ngày 16/5/2023 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

3. Bộ phận Một cửa huyện và Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Lý Sơn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy trình quy định và thường xuyên giám sát cán bộ thực hiện nhiệm vụ; thực hiện giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai phải chặt chẽ, đặc biệt đối với những hồ sơ chuyển nhượng đất nông nghiệp cho người không phải dân địa phương. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra trường hợp giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân là người đất liền chuyển nhượng đất nông nghiệp.

4. Công an huyện tiếp tục nắm tình hình việc chuyển nhượng đất nông nghiệp là các cá nhân không phải người địa phương, báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo.

5. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao thường xuyên truyên truyền các Chủ trương, định hướng, quy hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội của huyện, viết tin bài để tuyên truyền cho người dân biết, thực hiện.

5/5 - (9 bình chọn)